Podmienky použitia

Podmienky používania reklamných kupónov a podmienky súťaže pre portál Wallet.
platné a účinné od 1. 11. 2011
(www.wallet.sk)
(ďalej len „podmienky“ alebo „podmienky Wallet“)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Wallet, s. r. o., so sídlom: Račianska 160, 831 54 Bratislava, IČO: 46 055 452, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71122/B (ďalej len „Wallet”), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.wallet.sk, a oprávneným poskytovateľom reklamných a marketingových služieb.

1.2. Wallet poskytuje reklamné a marketingové služby v časopisoch Madam EVA a EVA v tlačovej podobe na celej strane daného časopisu. Jeden kupón je spravidla vo velkosti 1/8 celostranky, (ďalej len „časopis“) vychádzajúcich/predávaných na území Slovenskej republiky,  zároveň vo forme elektronickej, a to na internetovej stránke www.wallet.sk.

1.3. Zákazník je osoba, ktorá prostredníctvom Wallet kupónov a súťaži využíva služby, výrobky alebo tovary jeho obchodných partnerov (ďalej len „služby“).

2. Využitie služieb Zákazníkom

2.1 Za účelom využitia zľavy na služby je zákazník povinný použiť kupóny Wallet v tlačovej podobe v časopise EVA alebo Madam EVA, alebo vo forme elektronickej na internetovej stránke www.wallet.sk. V prípade, že Zákazník využije vyššie uvedené formy kupónu Wallet, dáva svoj súhlas s týmito podmienkami a berie na vedomie nižšie uvedené informácie:
•    Wallet nezodpovedá za obsah, formu, množstvo, cenu ani kvalitu poskytnutých služieb zo strany Obchodného partnera; medzi Wallet a Zákazníkom nevzniká žiaden právny vzťah, na základe ktorého by sa mohol Zákazník domáhať práv a nárokov z poskytovaných služieb zo strany Obchodného partnera.
•    V prípade neposkytnutia predmetnej zľavy na služby, prípadne poskytnutia služby s vadami alebo v nezodpovedajúcej kvalite, zodpovedá za uvedené priamo Obchodný partner a Wallet nenesie ani niesť nemôže prípadnú zodpovednosť.
•    Zákazník berie na vedomie, že reklamné služby poskytované prostredníctvom internetovej stránky wallet.sk môžu mať technickú poruchu alebo budú nefunkčné, a to v maximálnej dĺžke prerušenia ich funkčnosti 30 dní; takýto výpadok poskytnutia služieb nie je porušením povinností voči Zákazníkovi.

2.2 Wallet na svojom internetovom portáli wallet.sk umožňuje návštevníkovi zapojiť sa do súťaží o rôzne ceny a zľavy. Návštevník zapojením sa do súťaže, pod ktorým sa rozumie odoslanie správnej odpovede na uvedený mail v súťaži alebo vyplnením príslušného formuláru pri danej súťaži na www.wallet.sk, vyhlasuje, že bezvýhradne akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre portál wallet.sk a rovnako bezvýhradne akceptuje aj podmienky konkrétnej súťaže, do ktorej sa zapojil. Všeobecné podmienky súťaží pre portál wallet.sk sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu wallet.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich. Všeobecné obchodné podmienky súťaží pre portál wallet.sk sa nevzťahujú na súťaže organizované na iných stránkach, ako je portál wallet.sk a to ani v prípade, že na takúto súťaž ide link, ktorý odkazuje na portál wallet.sk.

3. Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločnosti Wallet s.r.o., a ani obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú alebo na ich vykonaní spolupracujú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli wallet.sk. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

4. Podmienky získania a odovzdania výhry

Žrebujeme z pomedzi súťažiacich, ktorí sa zaregistrovali do našho newsletterového systému, tým že odpovedali na súťažnú otázku v danej súťaži.  (v súťažnom formulári ste zaklikli kolonku „suhlasím s Podmienkami Wallet“). Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažné otázky, splnila všetky podmienky súvisiace s danou súťažou, poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky.
Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

V prípade, že je výhercovi výhra doručená poštou alebo kuriérom a nepreberie si ju v odbernej lehote, výhra prepadáva v prospech prevádzkovateľa portálu. Rozhodnutie o tom, čo je ospravedlniteľný dôvod, je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa portálu wallet.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje prevádzkovateľ na výhercu.

Výhra a výhody získané v súťažiach na wallet.sk nie sú právne vymáhateľné. Výhru v súťaži nie je možné zameniť za hotovosť, ani za iný produkt alebo službu. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 165, 97 eura za cenu alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 165, 97 eura sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Povinnosť zdaniť výhru má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca.

5. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú na účely týchto podmienok všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže prevádzkovateľovi portálu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail…). Prevádzkovateľ portálu je oprávnený aj bez súhlasu účastníka spracovávať osobné údaje nevyhnutné na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Učastník svojou registráciou (zakliknutím políčka „súhlasím s Podmienkami Wallet“) na portáli prevádzkovateľa súhlasil so spracovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalej aj len ako „súhlas“) a to tak, že akékoľvek osobné údaje účastníka môže prevádzkovateľ portálu wallet.sk poskytnúť marketingovému partnerovi súťaže za účelom odovzdania výhry, resp. výhier, ako aj na rozposielanie ďalších marketingových ponúk. Marketingový partner súťaže je identifikovaný pri každej súťaži osobitne spravidla je to webová stránka, ktorá poskytuje výhru do súťaže. Účastník svojím súhlasom dáva zároveň súhlas na spracovanie svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mai) spoločnosti Petit Press, a. s. vedenú pod IČO: 35790253, ktorá tieto údaje využije na ďalšie marketingové aktivity.

Súhlas podľa týchto podmienok dáva účastník súťaže na dobu najmenej jedného roka odo dňa jeho udelenia na portáli wallet.sk. Súhlas podľa týchto podmienok trvá jeden rok od každého prihlásenia sa účastníka na portál wallet.sk a zanikne v prípade, ak od posledného prihlásenia účastníka na portál wallet.sk uplynie v lehote jedného roka. V prípade, ak súhlas účastník prevádzkovateľovi portálu wallet.sk udelil a súhlas účastníka zanikol podľa týchto podmienok, účastník znovu udeľuje súhlas podľa týchto podmienok každým prihlásením na portál wallet.sk.

Účastník je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na adresu sutaz@wallet.sk,  alebo písomne listom odoslaným na adresu sídla prevádzkovateľa portálu.
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto podmienkach a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.

Web stránka www.wallet.sk používa analytický systém ClickTale. ClickTale zaznamenáva správanie náhodných návštevníkov stránky, t.j. kliknutia myšou, pohyby myši, rolovanie (tzv. scrolling), rovnako ako akýkoľvek text, ktorý návštevníci zadajú do polí formulárov. Z dôvodu ochrany informácií o návštevníkoch, všetky polia formulárov, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie (meno, e-mail, adresa, …), obsahujú kód, ktorý nám znemožňuje sledovať napísaný text. Takisto je znemožnené sledovať heslá, ktoré návštevníci zadávajú na tejto stránke. ClickTale teda nezhromažďuje osobné informácie a údaje. ClickTale sa nachádza len na web stránke www.wallet.sk a nesleduje prezeracie návyky návštevníkov a ich pohyb po iných web stránkach.

Informácie, ktoré získame od náhodných návštevníkov cez ClickTale, použijeme na analýzu web stránky www.wallet.sk s cieľom jej následnej úpravy tak, aby sa návštevníci na nej lepšie orientovali.

Viac informácií na stránke: Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web Analytics Service: http://www.clicktale.com/privacy_service.aspx

V prípade, že si neželáte byť ani len náhodne zaradení medzi návštevníkov, ktorí nám môžu pomôcť vylepšiť našu web stránku, môžete túto službu vypnúť na stránke: http://www.clicktale.net/disable.html.

Účastník je oprávnený na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa portálu wallet.sk:

a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
b) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Účastník je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať u prevádzkovateľa voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Účastník je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať u prevádzkovateľa kedykoľvek voči spracúvaniu osobných údajov nevyhnutných na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa bez jeho súhlasu, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Každý účastník má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov, ktorá mu bude bez zbytočného odkladu poskytnutá. Za poskytnutie informácie je prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.
Každý účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, alebo požadovať, aby prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
V prípade ak bude žiadosť účastníka vyhodnotená ako oprávnená, prevádzkovateľ odstráni závadný stav. Pokiaľ prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, môže sa subjekt osobných údajov obrátiť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo subjektu osobných údajov obrátiť sa na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknuté.

6. Súhlas so šírením/zasielaním reklamy

Zákazník súhlasí so zasielaním propagačných a informačných materiálov (reklamy obsahujúcej súťaže, zľavové kupóny, novinky) prostredníctvom e-mailu, ktorý zadá ako kontaktný pre elektronickú schránku, do ktorej si zasiela kupón Wallet, a to v súlade s ust. § 3 ods. 7 zák. č. 147/2001 Z. z., o reklame. V prípade nesúhlasu so zasielaním vyššie uvedených materiálov má Zákazník možnosť odznačiť políčko so súhlasom pri odoslaní kupónu Wallet.